I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w wybranym domku. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

II. Rezerwacja

Celem dokonania rezerwacji, Klient rezerwuje pobyt w wybranym okresie. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji domku. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku, zgodnie z terminem uwzględnionym w potwierdzeniu rezerwacji, Wynajmujący zachowuje możliwość anulacji rezerwacji.

Potwierdzenie rezerwacji wysłane przez Wynajmującego uwzględnia:

 • datę pobytu Klienta
 • kwotę należną do opłaty za wynajem
 • informację dotyczącą wysokości zadatku
 • dane konta bankowego
 • ogólne warunki rezerwacji

Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, klient otrzyma e-mail potwierdzający wpłatę oraz dane kontaktowe do osoby z recepcji odpowiedzialnej za przekazanie kluczy do domku. Zadatek – zgodnie z definicją nie podlega zwrotowi z artykułu 394 Kodeksu cywilnego.

W przypadku gdy kwota wpłaconego zadatku, nie pokrywa całości kwoty rezerwacji, Klient zobowiązany jest do opłaty pozostałej kwoty w chwili zameldowania w obiekcie.

III. Warunki umowy najmu

 1. Wynajęcie domku, obejmuje wszelkie opłaty za media, przedmioty jednorazowego użytku znajdujące się na wyposażeniu obiektu.
 2. Pobyt:
  – rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
  *Wcześniejsze udostępnienie domku w dniu przyjazdu uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on wcześniejszego zameldowania w dniu przyjazdu z wyprzedzeniem. Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz wcześniejszego wynajęcia domku.
  *Przedłużenie doby pobytowej uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on przedłużenia doby pobytowej w dniu wyjazdu z wyprzedzeniem. Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz późniejszego wymeldowania.
  *Domki Na Wiyrchu świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie w recepcji.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę materialną lub naraża bezpieczeństwo innych Gości przebywających na terenie obiektu
 4. Klient może korzystać z domku jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
 5. Dziecko do lat trzech, śpiące na łóżku z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli, nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci rozliczne są zgodnie z warunkami rezerwacji.
 6. W ramach rezerwacji Klientowi przysługuje bezpłatne miejsce parkingowe na terenie obiektu. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego przed budynkiem lub na parkingu niestrzeżonym.
 7. Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 7:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z właścicielem obiektu odpowiedzialnym za przekazanie/odbiór kluczy.
 8. Wewnątrz domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz świec.

IV. Obowiązki Klienta

 1. Faktyczna liczba osób mających mieszkać w domku jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym domku. W przypadku wykorzystania domku niezgodnie z warunkami rezerwacji, Wynajmujący może odmówić zameldowania w obiekcie i wydania kluczy do rezerwowanego domku. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty rezerwacji.
 2. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia dokwaterowania kolejnej osoby Wynajmującemu przed zaistnieniem takiej sytuacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dodatkowych osób, jeżeli ich łączna liczba przekracza możliwości techniczne danego domku. Dodatkowe osoby zostaną rozliczone zgodnie z ustaleniami pomiędzy Klientem a Wynajmującym.
 3. Klient zobowiązuje się do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie obiektu, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej spowoduje konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty.
 4. Klient oraz jego Goście odpowiadają za wszelkie szkody, jakie wyrządzą w wynajętym domku, częściach ogólnodostępnych jak i na terenie obiektu oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia.
 5. Gość zobowiązany jest do okazania wynajmującemu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, wynajmujący ma obowiązek odmówić wydania kluczy do pokoju.

VI. Zmiany w rezerwacji

Modyfikacja rezerwacji po jej dokonaniu, możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.

VII. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.

VIII. Wystąpienie sił wyższych

 1. Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej.
 2. Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie.

IX. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie.

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji, Łukasz Prokop Domki Na Wiyrchu jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych), oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.

Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Reklamacje

Reklamacje jak i inne kwestie sporne prosimy kierować na adres mailowy kontakt@domkinawiyrchu.pl
Zgodnie z art. 7a ustawy z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta Łukasz Prokop Domki Na Wiyrchu jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia.

Płatność zadatku w wysokości 30% całej rezerwacji nie podlega zwrotowi.

Regulamin korzystania z Jacuzzi

 1. Jacuzzi (dalej zwane „Jacuzzi”) jest obiektem, z którego korzystać mogą wyłącznie goście (dalej zwani „Gośćmi”) zameldowani w „Domki Na Wiyrchu” (dalej zwany Obiektem”).
 2. Jacuzzi jest czynne codziennie w godz. 09:00 do 22:00.
  a) Jacuzzi w naszym obiekcie jest ogólnodostępne
  b) Balie rezerwujemy wcześniej na dany dzień, na wyłączność.
 3. Obiekt może zamknąć Jacuzzi z uwagi na problemy techniczne.
 4. Korzystanie z Jacuzzi jest dodatkowo płatne
  – w okresie letnim 150zl/ domek (za jedno skorzystanie )
  – w okresie zimowym 200zl/ domek (za jedno skorzystanie )
 5. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. Z Jacuzzi nie mogą korzystać Goście:
  a) cierpiący na jakiekolwiek dolegliwości/choroby kardiologiczne, neurologiczne, gastryczne, psychiczne, urologiczne, ginekologiczne, dermatologiczne,
  b) cierpiący na choroby układu krążenia lub/i choroby układu oddechowego,
  c) u których występuje jakakolwiek infekcja wirusowa lub bakteryjna, która może być zaraźliwa dla innych drogą kropelkową lub poprzez płyny/wydzieliny ustrojowe,
  d) którym lekarz zabronił korzystania z Jacuzzi, ciepłych kąpieli lub przebywania w wysokich temperaturach.
 7. Obiekt nie ma obowiązku sprawdzania stanu zdrowia Gościa korzystającego z Jacuzzi, a w szczególności Obiekt nie ma obowiązku sprawdzać czy Gościa nie dotyczą wyłączenia określone w pkt.7 lub/i pkt.11 niniejszego regulaminu.
 8. Jednocześnie w Jacuzzi może przebywać maksymalnie 6 osób.
 9. Zaleca się pobyt w Jacuzzi nie dłuższy niż 15 min.
 10. Osobom korzystającym z Jacuzzi zabrania się:
  a) wchodzenia do Jacuzzi w obuwiu,
  b) skakania do Jacuzzi,
  c) wchodzenia do Jacuzzi w inny sposób niż przy użyciu schodków,
  d) wylewania wody z Jacuzzi,
  e) siadania na brzegu Jacuzzi,
  f) nurkowania w Jacuzzi,
  g) niszczenia Jacuzzi, zaśmiecania i brudzenia Jacuzzi oraz terenu wokół Jacuzzi,
  h) wchodzenia do Jacuzzi wbrew zakazowi lub w czasie wyłączenia Jacuzzi z korzystania przez Gości,
  i) korzystania z Jacuzzi w godzinach innych niż pomiędzy 09:00 a 22:00,
  j) wprowadzania zwierząt do Jacuzzi,
  k) wnoszenia i/lub spożywania alkoholu/napojów alkoholowych w Jacuzzi,
  l) jedzenia i/lub picia w Jacuzzi,
  m) wnoszenia do Jacuzzi szkła, naczyń szklanych, ostrych przedmiotów i wszelkich innych przedmiotów,
  n) zachowywania się w sposób nieobyczajny lub/i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub/i w sposób utrudniający korzystanie z Jacuzzi przez innych Gości,
  o) korzystania z Jacuzzi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 11. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Z Jacuzzi mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające kąpielówki lub/i kostiumy kąpielowe.
 13. Wejście do Jacuzzi jest możliwe tylko po uprzednim skorzystaniu z prysznica.
 14. Osoby korzystające z Jacuzzi zobowiązane są do przestrzegania poleceń Właścicieli Obiektu i bezwzględnego podporządkowania się ich nakazom.
 15. Korzystanie z Jacuzzi przez Gości nie jest nadzorowane przez ratowników ani przez Obiekt, więc Goście korzystają z Jacuzzi na własne ryzyko.
 16. Zaleca się pozostawienie cennych przedmiotów w domku. Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa „Domki Na Wiyrchu” nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Obiekt ponosi wobec Gości odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym za szkody spowodowane z przyczyn technicznych dotyczących Jacuzzi.
 18. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, popełniające wykroczenie lub przestępstwo, mogą zostać przymusowo usunięte ze Strefy Basenowej przez Właściciela Obiektu.
 19. Osoby niszczące lub uszkadzające Jacuzzi ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody.
 20. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła jacuzzi będzie obciążona kosztami wymiany wody, w wysokości 500zł . W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
 21. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania Jacuzzi należy zgłaszać Właścicielowi Obiektu.